Privatlivspolitik

Vores webstedsadresse er: https://www.lejenfys.dk.

Hvilke oplysninger behandler Lej en fys v/Henning Møllehus?

I forbindelse med behandling på klinikken noterer Henning Møllehus oplysninger om patientens helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som Henning Møllehus efter sundhedslovgivningen er pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger Henning Møllehus selv noterer om patienten, kan Henning Møllehus modtage helbredsoplysninger om patienten fra andre sundhedspersoner, f.eks. Privatpraktiserende læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af patienten og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Henning Møllehus har pligt til at opbevare patientens oplysninger sikkert og fortroligt.Henning Møllehus kan også registrere andre oplysninger om patienten til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]. Henning Møllehus kan også anvende patientens kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter Henning Møllehus først patientens samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har Henning Møllehus tavshedspligt om patientens helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med patientens samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. Patientens egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. De oplysninger Henning Møllehus har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis patientens behandling helt eller delvist betales af andre, f.eks. af en region eller af et forsikringsselskab, vil Henning Møllehus også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

En journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Patientens rettigheder vedrørende oplysningerne

Patienten kan få indsigt i hvilke oplysninger Henning Møllehus har registeret, ved at kontakte klinikken. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i en journal, men hvis patienten mener, at der er fejl i journalen, kan patienten bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har patienten ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Patienten har også ret til at bede klinikken om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om patienten.